ชื่อ - นามสกุล :นางดาวลอย สอนหลวย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :หมู่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
Telephone :056-759311
Email :tiuwitschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน